Epifania 6 gennaio

Epifania 6 gennaio

Domenica 6 Gennaio EPIFANIA Sante Messe ore 8,00 – 10,00 (con Battesimi) – 11,30 – 17,00 –  Ore 9,00 a San Marco  
Epifania del Signore

Epifania del Signore

Epifania del Signore Venerdì  6 Gennaio Ore 8,00 – 10,00 – 11,30 – 17,00 – S. Messe Ore 9,00 – S. Messa a S. Marco