Epifania 6 gennaio

Epifania 6 gennaio

Domenica 6 Gennaio EPIFANIA Sante Messe ore 8,00 – 10,00 (con Battesimi) – 11,30 – 17,00 –  Ore 9,00 a San Marco